keyvisualHome
Het bestuur
Financiele gegevens
Contact

Ontstaan

De stichting Stichting Natuur, Mens en Dier is opgericht op 11 november 1988 op initiatief van Mej. P.M. Gunnewegh te Rotterdam. Zij was ongehuwd en wilde dat haar vermogen na haar overlijden overwegend aan “goede doelen” ten gunste zou komen.

De omvangrijke bedragen welke de goede doelen in één keer ter beschikking kregen, alsmede de bedragen die aan successierechten aan de belastingdienst moesten worden voldaan volgens de toen geldende regels, vormden de aanleiding tot de oprichting van de Stichting.

Vanaf het moment van oprichting is een begin gemaakt met aan meerdere goede doelen jaarlijks een beperkt bedrag te schenken. De bedoeling was deze en andere goede doelen ná het overlijden van Mej. Gunnewegh jaarlijks schenkingen te doen ter grootte van ongeveer de schenkingsvrije bedragen, het resterende vermogen te beleggen en zodoende het vermogen van de stichting in een aantal jaren ( bijvoorbeeld 10 á 15 jaar) weg te schenken.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel tot het ondersteunen van binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende rechtspersonen en die tevens zijn gerangschikt volgens artikel 24 lid 4 van de Successiewet.

Beleid

Door wijzigingen in de wetgeving zijn tegenwoordig “goede doelen” minder of geen schenk- en erfbelasting meer verschuldigd. Daardoor kunnen de jaarlijkse schenkingen per begiftigde hoger vastgesteld worden en daartoe is inmiddels ook besloten. De stichting ontwikkelt geen activiteiten om nieuwe geldbronnen aan te boren.

Het bestuur bepaalt jaarlijk welke doelen een schenking zullen ontvangen.

Toekomst

Het vermogen zal jaarlijks (sterk) afnemen, omdat tegenover de schenkingen en (minimale) kosten van de stichting veel lagere inkomsten en beleggingsopbrengsten van een steeds verder dalend vermogen staan. Dit komt overeen met de primaire uitgangspunten van 1988.

Top
ANBI geregistreerd | info@snmd.nl